Etik Beyannamemiz

ETİK BEYANNAMESİ FAALİYETLERE YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI
1. Hukuk kurallarına, kanunlara ve mevzuata uyum esastır.
2. Kimse cinsiyet, toplumsal cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya başka tür görüş, ulusal veya sosyal köken, bir ulusal azınlıkla bağlantılı olma, mülk, doğum, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği, sağlık durumu, engellilik, medeni hal, göçmen veya mülteci statüsü veya başka bir statü gibi, herhangi bir temele dayalı olarak ayrımcılığa tabi tutulamaz.
3. Kişiler arasında eşit yaklaşım gözetilir ve tarafsızlık ilkesine uyulur.
4. Kamu yararı ve ülke öncelik ve menfaatleri doğrultusunda hareket edilir.
5. Saydamlık ve hesap verebilirlik temel ilkedir.
6. Faaliyetlerde süreklilik, sürdürülebilirlik ve güncellik gözetilir.
7. Değişime ve yeniliğe açıklık desteklenir.
8. Hizmet kalitesinin sürekli yükseltilmesi hedeflenir.
9. Karşılıklı nezaket ve saygı esastır.

GÖNÜLLÜ VE ÜYELERE YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI
1. “Ben” odaklı değil, “Biz” odaklı düşünmeye değer verilir.
2. Liyakat ilkesi gözetilir.
3. Sürekli eğitime ve kişisel gelişime önem verilir.
4. Katılımcılık önemsenir, ekip çalışması desteklenir.
5. Bireysel üretkenlik ve inisiyatif kullanma desteklenir.
6. Yönetim, üye ve gönüllüler arasında uyumluluk ve paylaşıma değer verilir.
7. Tüm faaliyetlerde ödül ve onore edici mekanizmalara yer verilir.
8. Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler önemsenir.
9. Standartlar ve uygulamalar yazılıdır.
10. Motivasyon artırıcı çalışmalar yapılır.
11. Üye ve gönüllülerin yanlışlık ve eksikliklerini düzeltmek konusunda yapıcı yaklaşım sergilenir.
12. Yöneticiler ve/veya sistemsel hiyerarşi içerisinde bir üst seviyede olanlar tarafından mevzuata ve dernek değerlerine uygun olmayan emir ve talimatlar ile telkinler verilemez.
13. Yöneticiler, üyeler ve gönüllüler arasında güven esastır.

YÖNETİME YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI
1. Tüm paydaşlarla iyi ilişkilerin kurulması esastır.
2. Yönetimde hakkaniyet ilkesi gözetilir.
3. Tarafsızlık ve adil yaklaşım esastır.
4. Yolsuzluk, usulsüzlük, çıkar çatışmaları ve kişisel menfaatler önlenir.
5. Yönetimin karar ve kuralları açık, anlaşılır ve sadedir.
6. Performans değerlendirmesinde objektif kriterler kullanılır.
7. Motivasyon artırıcı çalışmalar yapılır.
8. Katılımcı bir yaklaşımla kararların tarafsız ve bağımsız alınması sağlanır.

İndirilebilir İçerik
Etik Beyannamemiz